Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě htps: dyrcovakarolina.cz, který je provozován Karolínou Dyrcovou, se sídlem Ve stráni 65, Bohuslavice Trutnov 541 01 IČ: 88509907. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje dárkových poukazů na masáže. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice: Prodávající
Prodávajícím je Karolína Dyrcová, se sídlem Ve stráni 65, Bohuslavice Trutnov, 541 01, IČ: 88509907. Tel: 605475925 Kupující: Kupujícím je spotřebitel
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do dvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: dyrcova.k@seznam.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu.

4. Objednávka a uzavření smlouvy. Kupující je oprávněn objednat zboží- dárkový poukaz. Toto přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř., který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5. Cena a platba. Ceny uváděné prodejcem jsou konečné s DPH, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Reklamační řád Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v jeho provozovně.

7. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 24h před dohodnutou schůzkou. Spotřebitel má povinnosti uhradit 50% ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou
službu zrušit před započetím plnění dané služby a to písemně zasláním zprávy na
elektronickou adresu, SMS zprávou druhé smluvní strany.


Zruší-li objednanou službu Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před
dohodnutým zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro
plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu.


Zruší-li Kupující objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým
zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch
Prodávající.


Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává
jako využitý čas plnění služby.

Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu.


Zruší-li Prodávající dohodnutou službu, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění.

Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním
termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.